AQI 129 106 121 137 144 88 46 19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค. 0 25 50 100 200