AQI 111 25 31 36 38 54 51 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค. 26 ม.ค. 0 25 50 100 200