AQI 12 12 10 13 13 13 16 11 ต.ค. 12 ต.ค. 13 ต.ค. 14 ต.ค. 15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 0 25 50 100 200