Air4Thai
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
เลือกดูรายภาค
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 00:00 น.
ภาคกลาง


คุณภาพอากาศบริเวณ ต.หน้าเมือง อ.เมือง, ราชบุรี   
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.หน้าเมือง อ.เมือง, ราชบุรี พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 51 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
        ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
        กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษตามแต่สถานี ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน
วันที่ PM2.5
(ug/m3)
Avg 24Hr
PM10
(ug/m3)
Avg 24Hr
O3
(ppb)
Avg 8Hr
CO
(ppm)
Avg 8hr
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
AQI คุณภาพอากาศ
26 ม.ค. 28 49 51 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 51 คุณภาพปานกลาง
25 ม.ค. 25 47 52 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 54 คุณภาพปานกลาง
24 ม.ค. 20 38 43 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 38 คุณภาพดี
23 ม.ค. 16 32 42 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 36 คุณภาพดี
22 ม.ค. 15 34 39 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 31 คุณภาพดี
21 ม.ค. 15 35 35 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 25 คุณภาพดีมาก
20 ม.ค. 48 79 76 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 111 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

0 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 201 ขึ้นไป
ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ